Voksne

Handicappolitiske mærkesager på voksenområdet

Flere i beskæftigelse
Nye tal viser, at kun 25 procent af alle voksne med cerebral parese er i beskæftigelse, mens 75 procent er på overførselsindkomst. Det er en helt skæv fordeling. Derfor arbejder Spastikerforeningen på at skabe større fokus på de forhold, der gælder for mennesker med cerebral parese på arbejdsmarkedet. Det handler i høj grad om holdninger på arbejdspladserne.

Men det handler også om bedre mulighed for at hjælpe mennesker med cerebral parese med de rigtige støtteforanstaltninger. Og så skal jobcentrene blive langt bedre til at hjælpe og understøtte spastikeres entré og forbliven på arbejdsmarkedet. Den opgave kan jobcentrene ikke løse alene. Det kræver et tæt og nyt samarbejde mellem os som handicaporganisation og de kommunale myndigheder. Vejen frem er, at vi og jobcentrene samarbejder om at løfte denne opgave.

Ret til at få sine hjælpere med på ferie
Nogle mennesker med cerebral parese er så afhængige af personlig hjælp, at de ikke kan klare sig uden – heller ikke på et ferieophold. Bor personen i et botilbud, har man ikke krav på at få betalt for nødvendig personlig assistance under ferieophold. Det vil Spastikerforeningen have ændret. Mennesker, som bor på botilbud, har også behov for luftforandring og for at kunne komme på ferie. Det vil Spastikerforeningen have sikret retten til: at alle kan få dækket udgifter til nødvendig hjælp under ferie – uanset hvor og hvordan de bor.

Bedre sundhedstilbud til voksne med cerebral parese
Der er generelt et velfungerende tilbud til børn og unge med cerebral parese i det primære sundhedsvæsen. Hospitalernes børneambulatorier og CPOP spænder et godt net ud under børn og unge med cerebral parese. Men der mangler et systematisk og kontinuerligt sundhedstilbud til voksne med cerebral parese.

Opfølgning, senvirkninger og tidlig aldring adresseres i alt for ringe grad i sundhedsvæsenet. Det skyldes som regel, at voksne spastikere er henvist til sundhedstilbud via deres praktiserende læge. Og den praktiserende læge ved ofte ikke nok om cerebral parese. Derfor vil Spastikerforeningen gerne have et specialiseret sundhedstilbud i hospitalssystemet som en forlængelse af det, der gives til børn og unge i dag.

Borgerstyret personlig assistance (BPA) til mennesker med cerebral parese
Borgerstyret personlig assistance er en af de bedste og mest ligeværdige kompensationsordninger, vi har. Borgerstyret personlig assistance giver mennesker med selv svære funktionsnedsættelser mulighed for at leve en tilværelse, hvor det er dem selv, der er herre i eget liv. BPA-ordningen er fleksibel, værdig og nøglen til en tilværelse på lige fod med mennesker uden handicap.

Ordningen er under et voldsomt besparelsespres og erstattes i stigende grad af udvidede hjemmehjælpsordninger, hvor fleksibiliteten erstattes af faste tidsintervaller, hvor hjælpen til at komme på toilettet, få mad med videre kommer. Man er således tvunget til at vente hjemme på, at hjemmehjælpen kommer frem i stedet for at kunne leve et aktivt udadvendt liv. Spastikerforeningen vil have BPA-ordningen tilbage på sporet, så den igen bliver et tilbud om kompensation til et liv på lige vilkår.

Sidst opdateret:
Gå til top Top