Andre legater

Som en service har vi fundet en række legater, som kan være relevante for Spastikerforeningens medlemmer. Legaterne har intet med Spastikerforeningen at gøre. Udover hvilke formål og grupper legaterne tilgodeser, skal man være opmærksom på, at nogle legater kræver, at man er bosiddende i bestemte dele af landet. Den videre research og ansøgning er den enkeltes eget ansvar. Ud over nedenstående legater er det muligt at søge efter legater online i Legatbogen.

 

Børnesagens fællesråd julestipendier

For at komme i betragtning til et julestipendium skal du være eneforsørger til et eller flere børn under 18 år og have brug for økonomisk hjælp. Vi støtter eneforsørgere, der modtager kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge, førtidspension eller en anden lav ydelse.

Ansøgningsfrist: 15. november 2018

Du skal søge om et julestipendium via vores online ansøgningsskema, som du finder her: Ansøgningsskema til julestipendium

 

Grosserer Mandrup Philipsens Legat

Til støtte af almennyttige og almenvelgørende karakter indenfor dansk børne- og ungdomsforsorg, primært i form af støtte til børn og unge, som lider af følgerne efter alvorlig sygdom eller andre fysiske lidelser. Efter stifterens testamentariske ønske skal særlig scrofuløse og kirtelsvage børn tilgodeses. Legatmidler kan tildeles såvel enkeltpersoner som institutioner, der støtter tilsvarende formål. Legatmidler uddeles alene ved behov og trangstilfælde, som ikke efter gældende regler kan tilgodeses gennem offentlige støtteordninger. Ansøgning skal dokumentere og begrunde særlige behov. Offentligt ansatte vil kunne fremsende ansøgninger på vegne af borgere i Søllerød og Birkerød Kommune. Kun ansøgere, hvis ansøgning imødekommes, vil modtage svar. Legatet kan kun søges efter annoncering.

Ansøgningsskema: Nej 

Ansøgningfrist: 30. november 2018

Skriv til: Adv. Georg Meyer, Nørre Voldgade 88, 1358 København K

 

Jens Anker Andersen Fonden

Fonden støtter blandt andet personer, hvis mellemværende med danske myndigheder er forløbet således, at de uforskyldt er kommet i økonomiske vanskeligheder. Ansøgning skal nærmere begrundes. Uddeles i februar eller i særlige tilfælde i årets løb.

Ansøgningsskema: Nej

Ansøgningsfrist: 31. december 2018

Uddelingstidspunkt: Februar 2019

Skriv til: Professor, dr.jur. Erik Werlauff, Ingridsvej 80, 7400 Herning, tlf.: 28 79 66 22, e-mail: erik@werlauff.com, hjemmeside: www.werlauff.com

 

Lokale

 

Agnete og Carl M. Hauges Fond

Fonden yder gaver og tilskud til hjælp og lindring for personer med handicap/sygdomsramte. Ansøgere med bopæl i det tidligere Frederiksborg Amt har fortrinsret. Skriftlig ansøgning med oplysninger om cpr. nr., bankkontonr., økonomiske forhold og dokumentation for påberåbte sygdomskriterier kan fremsendes til fondsbestyrelsen. Ansøgninger sendt på mail vil ikke komme i betragtning, ligesom ansøgninger, der ikke er kommet i betragtning, ikke returneres eller besvares. Udbetalinger fra fonden sker primært via NEM-systemet uden samtidig fremsendelse af følgebrev.

Ansøgningsskema: Nej

Ansøgningsfrist: 15. november 2018

Uddelingstidspunkt: Primo december

Ansøgning sendes til: William Anderson, Postboks 71, Slotsgade 32, 3400 Hillerød, tlf.: 23 71 26 57

 

Dora og Peter Hansens Mindelegat

Til fordel for: 1. Familier med sukkersyge børn op til 18 år. 2. Familier med gangbesværede børn op til 18 år. 3. Familier med andre sygdomsramte eller handicappede børn. Punkt 1 og 2 prioriteres først ved udlodning og derefter 3. Midlerne anvendes kun indenfor det, der tidligere var omfattet af Rødekro Kommune. Ansøgningsskema lægges ud på Kommunens hjemmeside og kan ligeledes afhentes i Borgerservice i Aabenraa.

Ansøgningsskema: Ja

Ansøgningsfrist: November primo 2018

Uddelingstidspunkt: November/december 2018

Skriv til: Aabenraa Kommune, Rådhuset, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa, tlf.: 73 76 76 76, fax: 73 76 76 77, hjemmeside: www.aabenraa.dk

 

A. Carlsen og Hustrus Legat

Kun ansøgere boende i Københavns Kommune kan komme i betragtning. Af legatets overskud vil halvdelen være at uddele til værdige og ubemidlede personer, som er angrebne af tuberkulose i lettere grad, således at det efter lægeudtalelse kan antages, at den pågældende ved at erholde understøttelse kan forvente helbredelse, eller til efterkur for personer, der har været hårdere angrebet af tuberkulose, når det efter lægeudtalelse kan forventes, at en efterkur vil være af afgørende betydning for vedkommendes helbredstilstand. Den anden halvdel vil være at uddele til understøttelse af værdige og trængende kronisk syge uden hensyn til sygdommens art. Ansøgningsskema tilsendes mod frankeret svarkuvert med navn og adresse. Der uddeles årligt ca. 100.000 kr.

Ansøgningsskema: Ja

Ansøgningsfrist: 1. december 2018

Uddelingstidspunkt: December 2018

Skriv til: Adv. Lars Dinesen, Vimmelskaftet 43, 1161 København K, tlf.: 33 15 30 00, fax: 33 15 47 15

 

Sydlangeland kommunes sociale Legat

Til familier eller enlige i Sydlangeland kommune, som på grund af store forsørgerbyrder, uddannelse, sygdom eller lignende lever under vanskelige økonomiske forhold. Legatet kan kun søges af kommunens borgere.
Ansøgningsskema: Ja

Ansøgnigsfrist: 1. december 2018

Uddelingstidspunkt: December 2018

Skriv til: Langeland Kommune, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, tlf.: 63 51 60 00, fax: 63 51 60 01, e-mail: post@langelandkommune.dk, hjemmeside: www.langelandkommune.dk

 

Løbende ansøgningsfrist

 

Elsass Fonden

Elsass Fonden

 

Vanførefonden og Bevica Fonden

Den Gode Oplevelse

 

Forælder Fonden

Forælder Fondens formål er at yde støtte til enlige forsørgere med børn. Støtten ydes som almen socialrådgivning, boligrådgivning, uddannelsesrådgivning, økonomisk rådgivning, i det hele taget gives råd og vejledning til den enlige forsørgers samlede sociale situation. Der gives mindre uddannelseslegater til enlige forsørgere under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller elev-, praktik- eller lærlingeuddannelse. Ansøgere, der i forvejen har en uddannelse, kan som udgangspunkt ikke modtage støtte. Alle egne muligheder skal være udtømt, herunder det maksimale SU-lån.

Ansøgningsskema: Ja

Uddelingstidspunkt: Løbende

Skriv til: Forælder Fonden, Åboulevard 5, 1635 København V.

Yderligere information: Tlf. 35 83 68 86, fax: 35 83 88 02, mail: mail@foraelderfonden.dk – www.foraelderfonden.dk

 

Asta og Jul. P. Justesens Fond

Der ydes støtte til handicappede enkeltpersoner navnlig til færdiggørelse af uddannelse eller lignende.

Ansøgningsskema: Nej

Ansøgning sendes til: Qvortrup Advokatfirma, Advokat Jens Anker Hansen, Sortedam Dossering 43, 2200 København N.

 

Handicappede Børns Ferier

I samarbejde med Handicappede børns ferier uddeler fonden et legat, der kan bruges som tilskud til familiens ferie, hvis man skal på ferie med sit barn med handicap (under 21 år). Målgrupper er familier med begrænset indkomst.

Ansøgningskema: Ja - her 

Yder økonomisk støtte til gruppearrangementer, hvori børn med handicap deltager. Tilskud kan søges af såvel rene handicapgrupper-/klasser som almindelige skoleklasser, hvor der er integreret et eller flere børn med et handicap.

Ansøgningsskema: Ja - her

Ansøgningsfrist: løbende

Uddelingstidspunkt: løbende

Skriv: Handicappede Børns Ferier, Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre, telefon 61 69 60 00, hjemmeside: www.hbf.dk

 

Ellen Jensens Juridiske Støttefond

Fondens formål er at yde støtte til personer, som måtte have behov for økonomisk bistand i tilfælde af, at de pågældende for at sikre sin juridiske ret, bliver sat i udgifter. Der tænkes her særligt på udgifter til retsafgift og advokat, hvilke udgifter ikke er udtømmende. Fondens formål skal være almennyttigt, således at de respektive legatportioner så vidt muligt kan udloddes skattefrit til modtagerne. Fonden er godkendt efter Ligningslovens § 7, nr. 22, hvorefter legater på op til kr. 10.000 er skattefrie. Der udloddes typisk 5 årlige støtteportioner.

Ansøgningsskema: Nej

Skriv til: Advokatfirmaet Kahlke, Advokat Lone Brandenborg, Købmagergade 3, 1150 København K, tlf.: 33 12 25 50, mail: niels@kahlke.dk - www.kahlke.dk/fonde

 

Andrea Jensen Mindelegat

Yder tilskud til handicappedes og pensionisters hjælp til hundehold, herunder særlig til ekstraordinære udgifter ved sådan hundehold, såsom dyrlægehjælp, dyrehospitalsophold, ophold i hundepension under sygdom og rekreation og i enkelte tilfælde til anskaffelse af hunde.

Ansøgningsskema: Nej

Uddelingstidspunkt: Løbende

Skriv til Aalborg Dyrehospital, Dyrlæge Berit AA. Sørensen, Fredrikstadvej 10, 9200 Aalborg SV, tlf.: 98 18 19 11, fax: 98 18 19 46, e-mail: berit@aalborgdyrehospital.dk

Sidst opdateret:
Gå til top Top