Andre legater

Som en service har vi fundet en række legater, som kan være relevante for Spastikerforeningens medlemmer. Legaterne har intet med Spastikerforeningen at gøre. Udover hvilke formål og grupper legaterne tilgodeser, skal man være opmærksom på, at nogle legater kræver, at man er bosiddende i bestemte dele af landet. Den videre research og ansøgning er den enkeltes eget ansvar. Ud over nedenstående legater er det muligt at søge efter legater online i Legatbogen.

 

 

Ekspeditionssekretær, cand.jur. Torkil Steenbecks legat

Ved ansøgning om legater til personer i økonomisk trang anvendes ansøgningsskema. Legater uddeles til personer, som på grund af sygdom eller svagelighed er kommet i trang, og personer hvis levevilkår som følge af indtrufne omstændigheder eller udviklingen i samfundet er blevet forringede, og som derved er kommet i trang. Legaterne er på 5.000 kroner. Uddeles hvert andet år i ulige år.

Ansøgningsskemaer rekvireres mellem d. 1./7. og 15./9. på mail.

Ansøgningsskema fremsendes som brevpost til advokat Gabriel Rohde

Samtidig sendes e-mail med oplysninger om: Ansøgerens fulde navn og adresse. Cpr.nr. Ansøgers bank med bankens registreringsnummer og kontonummer, hvortil tildelt legat kan overføres.

Ansøgningsskema: Ja. Skal ansøges inden: 15. marts og 15. oktober.

Uddelingstidspunkt: April og november.

Advokat Gabriel Rohde, Henriettevej 31, 2920 Charlottenlund, e-mail: steenbeckslegat@mail.dk

 

Børnenes Kontor

Formålet er at yde støtte til økonomisk dårligt stillede familier med børn. Legatet skal søge fra midten af april og altid lige efter efterårsferien gennem sit barns skole. Der uddeles beklædningshjælp og fødevarehjælp.

Ansøgningsskema: Ja. Skal ansøges inden 15. oktober.

Uddelingstidspunkt: Juni og december.

Børnenes Kontor, Frederikssundsvej 119, 2700 Brønshøj

 

Iwan Kliem-Larsens Mindelegat

Legatet henvender sig til personer med fysisk handicap, der er under uddannelse. Til ansøgningen vedlægges dokumentation for trang/behov handicap samt årsopgørelse.

Ansøgningsskema: Nej

Ansøgningsfrist: 30. oktober 2017

Skriv til Lund Elmer Sandager Advokatfirma. Advokat Jørgen B. Elmer, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V.

Se mere på: www.lundelmersandager.dk

 

Lokale legater

Københavns Kommunes legat for værdige, trængende personer

Trangslegat til københavnske folkepensionister: Ansøger skal være folkepensionist og have en personlig tillægsprocent på 100. Der skal anvendes et ansøgningsskema. Ansøgningsperioden er 1. august – 30. september. Ansøger skal bo i Københavns Kommune og have boet her uafbrudt de seneste 2 år. Betingelserne skal være opfyldt pr. 30. september. Der kan kun søges trangslegat hvert andet år. I ansøgningsperioden kan ansøgningsskema og vejledning downloades fra Københavns Kommunes hjemmeside eller hentes i Københavns Borgerservice eller Borgerservice KVIK.

Ansøgningsskema: Ja.

Ansøgningsfrist: 1. august - 30. september 2017

Uddelingstidspunkt: Primo december. 2018

Skriv til: Kultur og Fritidsforvaltningen, Sekretariat og Presse, Nævn og Jura, Rådhuset, 1599 København V, tlf.: 33 66 33 66, hjemmeside: www.kk.dk

 

 

Lundegaards Stiftelse

Økonomisk støtte til: 1) kvinder og mænd, der er hjemmehørende i Fyns Stift, der på grund af sygdom eller anden utilregnelig årsag har behov for hjælp. 2) uddannelsessøgende, der er hjemmehørende i Fyns Stift, eller hvor institutionen er hjemmehørende i Fyns Stift, men henblik på påbegyndelse eller fuldførelse af offentlig anerkendt uddannelse her i landet.

Ansøgningsskema: Ja

Ansøgningsfrist: 30. september 2017

Uddelingstidspunkt: December 2017

Skriv til: Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C, tlf.: 66 12 30 24

 

Randers Kommunes Fælleslegat for værdigt trængende personer

Yder hjælp til værdigt trængende personer i Randers Kommune. Legatportioner på 500 kroner.

Ansøgningsskema: Ja

Ansøgningsfrist: 30. september 2017

Uddelingstidspunkt: December 2017

Skriv til: Randers Kommune, Social og Arbejdsmarked, Laksetorvet, 8900 Randers C, tlf.: 89 15 15 15, fax: 89 15 15 16, e-mail: social@randers.dk

 

Fællesfonden af 2013

Til mindre bemidlede kvinder og mænd, der er over 50 år, og bosat i København, Frederiksberg eller Gentofte kommune.

Ansøgningsskema: Nej

Ansøgningsfrist: 1. Oktober 2017

Skriv til: Danske Forvaltning, Post Boks 9075, 1022 København K

 

Fabrikant Adolph Møller og Hustru Antoinette Møllers Fond

Legatet, forbeholdt ansøgere bosiddende i København, Frederiksberg og Gentofte kommuner, eller født og opdraget i Thisted, uddeles til: trængende af enhver samfundsklasse, særlig gamle og svage og sådanne, som uforskyldt er kommet i nød. Portionernes størrelse fastsættes i hvert enkelt tilfælde af fondens bestyrelse. Ansøgningsskemaer udleveres fra fondens kontor (på adressen) alle hverdage kl. 10.00 - 15.00. Dog ikke lørdage. Skemaer kan også rekvireres ved indsendelse af frankeret svarkuvert. Derudover kan de også downloades via hjemmesiden (klik på firmaet og derefter fonde).

Ansøgningsskema: Ja

Ansøgningsfrist : 31. Oktober 2017

Uddelingstidspunkt: December

Skriv til: Lund Elmer Sandager Advokatfirma, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, tlf.: 33 30 02 00, fax: 33 30 02 99, hjemmeside: www.lundelmersandager.dk

 

Emmy og Harald Hansens Mindelegat

A) Kr. 5.000 til enlige kvinder med skolesøgende børn i Hjørring, Frederikshavn, Læsø, Jammerbugt, Brønderslev, Aalborg, Vesthimmerlands, Rebild eller Mariagerfjord Kommune. B) Kr. 5.000 til et trængende ungt menneske til hjælp i det første år efter en alvorlig sygdom. C) Kr. 5.000 til enlige kvinder med skolesøgende børn i Hjørring, Frederikshavn, Læsø, Jammerbugt, Brønderslev, Aalborg, Vesthimmerlands, Rebild eller Mariagerfjord Kommune. D) Kr. 5.000 til en trængende kvinde, der på grund af sygdom eller andre årsager, uforskyldt er kommet i økonomiske vanskeligheder og boende i Nordjylland. E) 5.000 til en kvinde i det 1. år efter svær sygdom, boende i Hjørring, Frederikshavn, Læsø, Jammerbugt, Brønderslev, Aalborg, Vesthimmerlands, Rebild eller Mariagerfjord Kommune. Ansøgningsskemaet skal afleveres i den kommune man bor i. Herefter skal kommunen påtegne skemaet og indsende det. Kan kun søges efter forudgående annoncering.

Ansøgningsskema: Ja

Ansøgningsfrist: 31. Oktober 2017

Uddelingstidspunkt: Medio december

Skriv til: Aalborg Kommune, Juridisk kontor, Boulevarden 13, 9000 Aalborg, tlf.: 99 31 17 24

 

Dyrlæge E. B. Møller og hustru Ane Marie Møller af Gørlevs Mindelegat

Til blinde og svagtseende eller som på anden grund af andre varige fysiske lidelser har behov for hjælp. Uddeles fortrinsvis til personer bosat i Kalundborg kommune. Der kan kun ansøges om legatet i perioden uge 39 til 42. Indkomne ansøgninger uden for denne periode kommer ikke i betragtning. Der vil i ansøgningsperioden være et ansøgningsskema tilgængeligt på hjemmeside.

Ansøgningsskema: Nej

Ansøgningsfrist: 20. oktober 2017

Uddelingstidspunkt: 31. oktober 2017

Skriv til: Kalundborg Kommune, Klosterparkvej 7, Postboks 50, 4400 Kalundborg, tlf.: 59 53 44 00, hjemmeside: www.kalundborg.dk/Om_kommunen/Legater.aspx

 

 

Løbende ansøgningsfrist

 

Elsass Fonden

Elsass Fonden

 

Vanførefonden og Bevica Fonden

Den Gode Oplevelse

 

Forælder Fonden

Forælder Fondens formål er at yde støtte til enlige forsørgere med børn. Støtten ydes som almen socialrådgivning, boligrådgivning, uddannelsesrådgivning, økonomisk rådgivning, i det hele taget gives råd og vejledning til den enlige forsørgers samlede sociale situation. Der gives mindre uddannelseslegater til enlige forsørgere under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller elev-, praktik- eller lærlingeuddannelse. Ansøgere, der i forvejen har en uddannelse, kan som udgangspunkt ikke modtage støtte. Alle egne muligheder skal være udtømt, herunder det maksimale SU-lån.

Ansøgningsskema: Ja

Uddelingstidspunkt: Løbende

Skriv til: Forælder Fonden, Åboulevard 5, 1635 København V.

Yderligere information: Tlf. 35 83 68 86, fax: 35 83 88 02, mail: mail@foraelderfonden.dk – www.foraelderfonden.dk

 

Asta og Jul. P. Justesens Fond

Der ydes støtte til handicappede enkeltpersoner navnlig til færdiggørelse af uddannelse eller lignende.

Ansøgningsskema: Nej

Ansøgning sendes til: Qvortrup Advokatfirma, Advokat Jens Anker Hansen, Sortedam Dossering 43, 2200 København N.

 

Handicappede Børns Ferier

I samarbejde med Handicappede børns ferier uddeler fonden et legat, der kan bruges som tilskud til familiens ferie, hvis man skal på ferie med sit barn med handicap (under 21 år). Målgrupper er familier med begrænset indkomst.

Ansøgningskema: Ja - her 

Yder økonomisk støtte til gruppearrangementer, hvori børn med handicap deltager. Tilskud kan søges af såvel rene handicapgrupper-/klasser som almindelige skoleklasser, hvor der er integreret et eller flere børn med et handicap.

Ansøgningsskema: Ja - her

Ansøgningsfrist: løbende

Uddelingstidspunkt: løbende

Skriv: Handicappede Børns Ferier, Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre, telefon 61 69 60 00, hjemmeside: www.hbf.dk

 

Ellen Jensens Juridiske Støttefond

Fondens formål er at yde støtte til personer, som måtte have behov for økonomisk bistand i tilfælde af, at de pågældende for at sikre sin juridiske ret, bliver sat i udgifter. Der tænkes her særligt på udgifter til retsafgift og advokat, hvilke udgifter ikke er udtømmende. Fondens formål skal være almennyttigt, således at de respektive legatportioner så vidt muligt kan udloddes skattefrit til modtagerne. Fonden er godkendt efter Ligningslovens § 7, nr. 22, hvorefter legater på op til kr. 10.000 er skattefrie. Der udloddes typisk 5 årlige støtteportioner.

Ansøgningsskema: Nej

Skriv til: Advokatfirmaet Kahlke, Advokat Lone Brandenborg, Købmagergade 3, 1150 København K, tlf.: 33 12 25 50, mail: niels@kahlke.dk - www.kahlke.dk/fonde

Sidst opdateret:
Gå til top Top