Andre legater

Som en service har vi fundet en række legater, som kan være relevante for Spastikerforeningens medlemmer. Legaterne har intet med Spastikerforeningen at gøre. Udover hvilke formål og grupper legaterne tilgodeser, skal man være opmærksom på, at nogle legater kræver, at man er bosiddende i bestemte dele af landet. Den videre research og ansøgning er den enkeltes eget ansvar. Ud over nedenstående legater er det muligt at søge efter legater online i Legatbogen.

 

 

Helene og Viggo Bruuns Fond

I samarbejde med Handicappede børns ferier uddeler fonden et legat, der kan bruges som tilskud til familiens ferie, hvis man skal på ferie med sit barn med handicap (under 18 år). Målgrupper er familier med begrænset indkomst. Legat er op til 5.000 kroner pr. handicappede barn.

Ansøgningsskema: Ja

Ansøgningsfrist: 15. marts 2018

Kriterier for tildeling og ansøgningsskema på: www.hbf.dk/familier/soeg-stoette/soeg-fond/

 

Ellen Hørup's Fond for børns ferie

Til børn fra København, som på grund af sygdom, boligforhold, dårlig økonomi i familien eller af andre årsager har behov for et ferieophold. Legatet gives fortrinsvis til ferieophold i Danmark, hvor der ikke ydes støtte fra offentlige midler. Ansøgningen skal indeholde dokumentation (fx selvangivelse eller årsopgørelse) af økonomiske forhold og andre forhold af betydning for ferieopholdet. Ansøgningen skal desuden være anbefalet af en læge, præst, sagsbehandler eller lignende. Ansøgere, som har modtaget støtte fra andre fonde, skal oplyse dette. Legatmidlerne er begrænsede, så legatportionerne er beskedne. Der må forventes nogle måneders behandlingstid. Legatet er under nedlæggelse.

Ansøgningsskema: Nej

Ansøgningsfrist: 30. marts 2018

Uddelingstidspunkt: April-maj 2018

Skriv til: Ellen Hørup's Fond, Postboks 250, 8300 Odder

 

Alfred og Nicoline Øbergs Legat

Yder understøttelse af værdigt trængende på grund af alder, sygdom eller pludselige økonomiske problemer. 40 legatportioner a 2.300 kroner. Kun ansøgninger vedlagt frankeret svarkuvert besvares. Henvendelse på mail eller internet besvares ikke.

Ansøgningsskema: Ja

Ansøgningsfrist: 31. marts 2018 og 30. september 2018

Uddelingstidspunkt: 20. april 2018 og 20. oktober 2018

Skriv til: Den Danske Frimurerorden, Velfærdsdirektoriet, Blegdamsvej 23, Postboks 2569, 2100 København Ø

 

Bagermester Johan Frederik Aschengreens Legat

Til fysisk handicappede børn og unge mellem 5 og 30 år. Legatet uddeles til enkeltpersoner (og bestående institutioner og organisationer.) Skriftlig ansøgning bilagt dokumentation for handicap fra læge eller hospital samt økonomiske oplysninger. Legatportion max 10.000 kroner. Ansøgningsskemaet ligger på hjemmesiden www.aschengreenslegat.dk og sendes derfra.

Ansøgningsskema: Ja

Ansøgningsfrist: 1. april 2018

Uddelingstidspunkt: Maj/juni 2018
 

Julie Seiferts Mindelegatet

Legatet er til fordel for alvorligt syge kvinder, der er hjemmehørende i Danmark, til hjælp til at søge lindring for alvorlige sygdomme, herunder nervesygdomme, sukkersyge eller lignende. Legatportionerne er normalt på mellem kr. 4.000 og kr. 10.000. De væsentligste kriterier for tildeling af legatet er, hvor alvorlig sygdommen er, og hvor medtaget patienten er af sygdom og behandling.

Ansøgningsskema: Ja

Dette kan rekvireres ved fremsendelse af en frankeret svarkuvert til Henrik Kaastrup-Larsen, Bavnebjærgspark 46, 3520 Farum eller på mailadressen: kaastrup-larsen@mail.dk

Ansøgningsfrist: 15. april og 15. september 2018

Uddeling: 4 – 6 uger senere

 

Ragnhild Folkmanns Legat

Til familier med spastiske børn under forudsætning af, at disse børn fortsat er i hjemmet, således at de tildelte legatportioner skal sikre børnenes fortsatte forbliven der. Ansøgningen skal være bilagt lægeattest og attest fra skattevæsenet om ansøgerens indtægts- og formueforhold.

Ansøgningsskema: Nej

Ansøgningsfrist: 15. maj 2018

Uddelingstidspunkt: Juli 2018

Skriv til: Valdal Advokatfirma, Advokat Niels Valdal, Øster Alle 33, 2100 København Ø.

 

 

Lokale legater

 

Inge Rose og Peter Løhndorffs Legat

Fondens formål er at yde støtte til sociale formål i Tønder kommune

Ansøgningsskema: Nej

Ansøgningsfrist: 1. marts 2018 og 1. september 2018

Skriv til: Advodan Tønder, c/o Lars Nauheimer, Vestergade 14, 6270 Tønder, tlf.: 74 72 10 10

 

Georg og Emilie Petersens legatfond (administreres af Københavns Kommune)

Yder støtte til 1. Trængende unge mennesker under uddannelse. Til studier og etablering for københavnske studerende, som har boet i Københavns Kommune de seneste 3 år.

Ansøgningsskemaet kan i ansøgningsperioden 1. februar - 31. marts downloades fra Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk/trangslegater eller afhentes i Københavns Borgerservice.

Ansøgningsfrist : 31. Marts 2018

2. Støtte til ferie- og svagbørnskolonier, institutioner og lignende for børn og unge og Københavnske institutioner, foreninger m.v.

Ansøgningsfrist: Løbende

Skriv til: Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sekretariat og Presse, Rådhuset, 1599 København V

 

Københavns Kommunes Fællesfond for trængendes landophold

Hjælp til økonomisk vanskelige stillede børn og voksne til landophold og rekonvalescensophold (ikke ferie). Ansøger skal bo i Københavns Kommune og have boet her uafbrudt de seneste to år. Ansøgningsperioden er fra den 1. marts til den 30. april. Ansøgningsskema downloades fra hjemmesiden www.kk.dk/trangslegater eller ved henvendelse i et borgerservicecenter eller i Borgerservice KVIK i ansøgningsperioden.

Ansøgningsskema: Ja

Ansøgningsfrist: 30. april 2018

Uddelingstidspunkt: Ultimo maj 2018

Skriv til: Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sekretariat og Presse, Nævn og Jura, Rådhuset, 1599 København V.
Tlf. 33 66 33 66

 

Stinne og Martinus Sørensens Fond

Til personer, der er fyldt 60 år, fortrinsvis mennesker med handicap, hvis økonomiske situation er således, at en ydelse fra fonden vil være en reel hjælp. Ansøger skal være bosiddende i enten Aalborg kommune eller Hadsund kommune. De enkelte ydelser vil være op til kr. 5.000. Ansøgningsskema kan - ved fremsendelse af frankeret svarkuvert eller ved personlig henvendelse - rekvireres enten på fondens adresse eller hos Mogens Jespersen, Birkholt 11, 9560 Hadsund.

Ansøgningsskema: Ja

Ansøgningsfrist: 20. maj 2017

Skriv til: Stinne og Martinus Sørensens Fond, Hasseris Bymidte 21, 9000 Aalborg

 

Løbende ansøgningsfrist

 

Elsass Fonden

Elsass Fonden

 

Vanførefonden og Bevica Fonden

Den Gode Oplevelse

 

Forælder Fonden

Forælder Fondens formål er at yde støtte til enlige forsørgere med børn. Støtten ydes som almen socialrådgivning, boligrådgivning, uddannelsesrådgivning, økonomisk rådgivning, i det hele taget gives råd og vejledning til den enlige forsørgers samlede sociale situation. Der gives mindre uddannelseslegater til enlige forsørgere under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller elev-, praktik- eller lærlingeuddannelse. Ansøgere, der i forvejen har en uddannelse, kan som udgangspunkt ikke modtage støtte. Alle egne muligheder skal være udtømt, herunder det maksimale SU-lån.

Ansøgningsskema: Ja

Uddelingstidspunkt: Løbende

Skriv til: Forælder Fonden, Åboulevard 5, 1635 København V.

Yderligere information: Tlf. 35 83 68 86, fax: 35 83 88 02, mail: mail@foraelderfonden.dk – www.foraelderfonden.dk

 

Asta og Jul. P. Justesens Fond

Der ydes støtte til handicappede enkeltpersoner navnlig til færdiggørelse af uddannelse eller lignende.

Ansøgningsskema: Nej

Ansøgning sendes til: Qvortrup Advokatfirma, Advokat Jens Anker Hansen, Sortedam Dossering 43, 2200 København N.

 

Handicappede Børns Ferier

I samarbejde med Handicappede børns ferier uddeler fonden et legat, der kan bruges som tilskud til familiens ferie, hvis man skal på ferie med sit barn med handicap (under 21 år). Målgrupper er familier med begrænset indkomst.

Ansøgningskema: Ja - her 

Yder økonomisk støtte til gruppearrangementer, hvori børn med handicap deltager. Tilskud kan søges af såvel rene handicapgrupper-/klasser som almindelige skoleklasser, hvor der er integreret et eller flere børn med et handicap.

Ansøgningsskema: Ja - her

Ansøgningsfrist: løbende

Uddelingstidspunkt: løbende

Skriv: Handicappede Børns Ferier, Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre, telefon 61 69 60 00, hjemmeside: www.hbf.dk

 

Ellen Jensens Juridiske Støttefond

Fondens formål er at yde støtte til personer, som måtte have behov for økonomisk bistand i tilfælde af, at de pågældende for at sikre sin juridiske ret, bliver sat i udgifter. Der tænkes her særligt på udgifter til retsafgift og advokat, hvilke udgifter ikke er udtømmende. Fondens formål skal være almennyttigt, således at de respektive legatportioner så vidt muligt kan udloddes skattefrit til modtagerne. Fonden er godkendt efter Ligningslovens § 7, nr. 22, hvorefter legater på op til kr. 10.000 er skattefrie. Der udloddes typisk 5 årlige støtteportioner.

Ansøgningsskema: Nej

Skriv til: Advokatfirmaet Kahlke, Advokat Lone Brandenborg, Købmagergade 3, 1150 København K, tlf.: 33 12 25 50, mail: niels@kahlke.dk - www.kahlke.dk/fonde

 

Andrea Jensen Mindelegat

Yder tilskud til handicappedes og pensionisters hjælp til hundehold, herunder særlig til ekstraordinære udgifter ved sådan hundehold, såsom dyrlægehjælp, dyrehospitalsophold, ophold i hundepension under sygdom og rekreation og i enkelte tilfælde til anskaffelse af hunde.

Ansøgningsskema: Nej

Uddelingstidspunkt: Løbende

Skriv til Aalborg Dyrehospital, Dyrlæge Berit AA. Sørensen, Fredrikstadvej 10, 9200 Aalborg SV, tlf.: 98 18 19 11, fax: 98 18 19 46, e-mail: berit@aalborgdyrehospital.dk

Sidst opdateret:
Gå til top Top